Provozní řád wellness

Tento řád slouží k dodržování platných předpisů a norem, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků

wellness centra PENZIONU NA ZELENÉM STATKU.

 

Zaplacením vstupu do wellness centra, návštěvník stvrzuje, že se řádně seznámil s provozním řádem a souhlasí s jeho obsahem. Na pozdější diskuze a výmluvy nebude brán zřetel.

 

Článek 1 – Vstup do wellness

 1. Provozní doba wellness centra: Po – Ne (14:00 – 21:30 nebo dle dohody). Vstupem do prostoru wellness je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu.
 2. Do whirlpoolu nemají přístup děti do 1 roku věku. Děti ve věku 1 – 3 let mohou do whirlpoolu pouze v plavkách s přiléhavou gumou kolem nohou.
 3. V celém wellness centru děti do 12 let musí být pod neustálým dohledem osoby starší 18 let.
 4. Za osoby do 18 ti let nese plnou odpovědnost jeho zákonný zástupce.
 5. Vstup do whirlpoolu je povolen pouze v plavkách. Nepřípustné jsou zejména kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami včetně kovových či plastových ozdob.
 6. Zákaz vstupu do masérny bez přítomnosti obsluhy
 7. Při vstupu do masérny informujte maséra o Vašem aktuálním zdravotním stavu. Podávejte prosím ve svém vlastním zájmu pravdivé informace. Stejně tak řekněte o všech již dříve prodělaných vážných onemocněních. Zdali si nejste jisti, jestli můžete masáž vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu podstoupit, poraďte se nejdříve se svým lékařem.
 8. Wellness centrum neručí za případné zdravotní problémy způsobené využitím wellness centra. Jedná se zejména o osoby, kterým charakter jejich onemocnění neumožnuje využít všechny služby poskytované wellness centrem. Např. u kardiovaskulárních chorob se nedoporučuje využívání finské sauny. Rovněž se doporučuje před využitím wellness centra konzultovat jeho návštěvu se svým ošetřujícím lékařem.
 9. Wellness centrum v případě krádeže a odcizení cenností ze šatních skříněk za tyto neručí. Host má možnost si cennosti deponovat u obsluhy wellness centra. Cedule s touto informací jsou umístěny v obou šatnách na viditelném místě.
 10. Zákaz vstupu do wellness:

– osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům

 

– osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován

 

– osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog

 

– zvířatům

 

– osobám nerespektující tento Provozní řád či osobám, které nedbají pokynů obsluhy budou z prostor wellness centra vykázány.

 

Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení wellness a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Před vstupem do wellness je každý návštěvník povinen se umýt mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek, totéž platí po každém použití WC.
 3. Předměty nalezené v prostorách wellness je nálezce povinen odevzdat obsluze wellness centra, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 4. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení wellness. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 5. Přání a stížnosti, týkající se provozu wellness, mohou návštěvníci uplatnit do knihy přání a stížností nebo přímo u provozovatele
 6. Návštěvníci jsou povinni opustit wellness prostory v čase, který měli rezervovaný a nebudou blokovat prostory wellness nově příchozím hostům.
 7. V celém areálu platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu sobě, či ostatním. Po prostorech wellness centra se pohybovat bos, popřípadě ve vlastní čisté ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou. Provozovatel wellness centra nenese odpovědnost za poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami svou neopatrností.

Článek 3 – Zakázané činnosti ve wellness

– kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm

– chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, rušit klid ostatních návštěvníků

– běhat po prostorech wellness centra

– volat o pomoc bez příčiny

– znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.

– konzumovat potraviny

– vnášet do wellness vlastní nápoje, k dispozici je zdarma pitná voda nebo je zde možnost zakoupení nápojů ve vhodných obalech u obsluhy

– vstupovat do whirlpoolu či saun se žvýkačkou

– vnášet do whirlpoolu nebo saun skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků

– vodit do areálu psy nebo jiná zvířata

– neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci

– vnášet do prostor wellness centra nafukovací předměty

Článek 4 – Finská sauna

Finská sauna je horkovzdušná lázeň při teplotě vzduchu kolem 85-95°C při velmi nízké relativní vlhkosti 15 – 20%.

Optimálního účinku se dosahuje postupným prohříváním, které je doprovázeno intenzivním pocením a odstraňováním nečistot z těla, tudíž pomocí látkové přeměny pomáhá očistit tělo od zplodin obsažených v potu.

Pokyny pro návštěvníky sauny:

 1. a) V prostorách wellness a finské sauny je návštěvník povinen se pohybovat bos nebo ve vlastní čisté ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou
 2. b) Před vstupem do sauny je klient povinen řádně se umýt mýdlem a osprchovat.
 3. c) Do sauny vstupuje vždy osušený. Osušku a prostěradlo zákazníkovi přidělí pracovník wellness centra. Každému zákazníkovi je osuška i prostěradlo poskytováno jednorázově.
 4. d) Při prohřívání klient sedí nebo leží bez oděvu na ručníku nebo na prostěradle, chová se tiše a neruší

ostatní zákazníky.

 1. e) Po prohřátí je nutné se osprchovat.
 2. f) Prohřívání se rozděluje na několik časových úseků a po každém prohřátí a následném prudkém

ochlazení se doporučuje setrvání v odpočívárně.

 1. g) Po ukončení procedury saunování je doporučeno setrvání v odpočívárně.
 2. h) Na použité prádlo jsou určené koše v šatně.

Článek 5 – Aroma sauna

Aroma sauna je horkovzdušná lázeň při teplotě vzduchu kolem 40-70°C při relativní vlhkosti 60 – 90%. Optimálního účinku se dosahuje postupným prohříváním, které je doprovázeno intenzivním pocením a odstraňováním nečistot z těla, tudíž pomocí látkové přeměny pomáhá očistit tělo od zplodin obsažených v potu.

Pokyny pro návštěvníky sauny:

 1. a) V prostorách wellness a aroma sauny je návštěvník povinen se pohybovat bos nebo ve vlastní čisté ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou
 2. b) Před vstupem do sauny je klient povinen řádně se umýt mýdlem a osprchovat.
 3. c) Do sauny vstupuje vždy osušený. Osušku a prostěradlo zákazníkovi přidělí pracovník wellness centra. Každému zákazníkovi je osuška i prostěradlo poskytováno jednorázově.
 4. d) Při prohřívání klient sedí nebo leží bez oděvu na ručníku nebo na prostěradle, chová se tiše a neruší

ostatní zákazníky.

 1. e) Po prohřátí je nutné se osprchovat.
 2. f) Prohřívání se rozděluje na několik časových úseků a po každém prohřátí a následném prudkém

ochlazení se doporučuje setrvání v odpočívárně.

 1. g) Po ukončení procedury saunování je doporučeno setrvání v odpočívárně.
 2. h) Na použité prádlo jsou určené koše v šatně.

Článek 6 – Vyloučení z návštěvy wellness

Z wellness bude vykázán každý návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto

provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.

 

Článek 7 – Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny provozní doby.

V Rašovicích dne 2. 11. 2020